Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Uroczystej Promocji Absolwentów

§ 1
Informacje ogólne

 1. Organizatorem Uroczystej Promocji Absolwentów 2024, zwanej dalej „Graduacją”, jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą przy ul. Świeradowskiej 43, zwanej dalej „Organizatorem” lub „Uczelnią”.
 2. Celem Graduacji jest uroczyste świętowanie zakończenia studiów przez absolwentów Uczelni Łazarskiego i zaproszonych gości.
 3. Graduacja odbędzie się na terenie Uczelni w dniu 12 lipca 2024 r.

§ 2
Rejestracja

 1. W Graduacji uczestniczą absolwenci, którzy w danym roku akademickim ukończyli jednolite studia magisterskie oraz studia I i II stopnia. W Graduacji mogą uczestniczyć także osoby, które uzyskały absolutorium, ale nie podeszły do egzaminu dyplomowego.
 2. W Graduacji można uczestniczyć osobiście lub skorzystać z transmisji online.
 3. Osoby, które chcą uczestniczyć osobiście w Graduacji muszą do 5 lipca wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnictwa dostępny w przesłanym zaproszeniu jak i na stronie internetowej Uczelni oraz otrzymać potwierdzenie zgłoszenia.
 4. Uczestnictwo osobiste w Graduacji oznacza obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna będzie w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Uczelni Łazarskiego – graduacja.lazarski.pl/regulamin. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację.
 5. Formularz jest wypełniany przez wszystkich uczestników: absolwentów, kadrę dydaktyczną i administracyjną.
 6. Uczestnik, który nie wypełni formularza, nie może uczestniczyć w uroczystości.
 7. W dniu Graduacji wejście na teren Uczelni (główna brama) będzie możliwe od godziny 14.00 do 16.00

§ 3
Zdjęcia i rozdanie dyplomów podczas uroczystości

 1. Uczelnia działając na podstawie uzasadnionego interesu jakim jest prowadzenie dokumentacji organizowanych wydarzeń oraz przekazywanie informacji o nich, informuje, że podczas Graduacji, będą wykonywane, za pośrednictwem wyznaczonej osoby/osób, w jej trakcie grupowe i indywidualne zdjęcia, oraz będzie nagrywany materiał filmowy.
 2. Każdy z uczestników biorąc udział w Graduacji akceptuje, że jego wizerunek umieszczony na fotografiach i materiale filmowym może zostać rozpowszechniony na stronach internetowych należących do Uczelni oraz na fanpages Uczelni na portalu społecznościowym Facebook, YouTube, Instagram oraz Linkedin. Uczestnikom Graduacji przysługuje możliwość odwołania udzielonego zezwolenia
 3. Każdy z uczestników będzie miał osobno wykonane zdjęcia na tle ścianki z umieszczonym na niej logotypem Uczelni.

§ 4
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników rejestrujących się na Graduację.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Twojego zgłoszenia i uczestnictwa w Graduacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, realizacja oraz podejmowanie działań w celu wykonania umowy oraz uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie dobrych relacji ze środowiskiem akademickim.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji Graduacji.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne czy świadczące usługi chmurowe czy hostingu oraz niszczenia dokumentacji
 7. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowany decyzjom, w tym nie będą profilowane.
 8. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Posiadasz prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w Graduacji.
 12. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Uczelni.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na stronach internetowych Uczelni.